Zakres świadczonych usług


Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, polegające w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych i konsultacji
 • sporządzaniu opinii i analiz prawnych,
 • przygotowywaniu projektów umów i ich opiniowaniu,
 • prowadzeniu negocjacji,
 • przygotowywaniu pism w postępowaniu procesowym i nieprocesowym,
 • przygotowywaniu pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
 • zastępstwie prawnym i procesowym.

Oferta dla Klientów indywidualnych:


Kancelaria prowadzi doradztwo w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo spadkowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o ochronę własności oraz posiadania (m.in. wydanie nieruchomości, eksmisja, przywrócenie posiadania, wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania, zwrot nakładów),
 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy z zakresu prawa użytkowania wieczystego,
 • sprawy związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi (m.in. użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste, slużebność przesyłu),
 • sprawy wieczysoksięgowe,
 • umowy nazwane i nienazwane (przygotowywanie projektów, opiniowanie),
 • roszczenia wynikające z odpowiedzialności kontraktowej,
 • sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • sprawy z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • egzekucja.

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje w szczególności:

 • sprawy o rozwód, o separację, o unieważnienie małżeństwa cywilnego, o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 • Sprawy związane z majątkiem małżeńskim (m.in. o podział majątku wspólnego, o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, o zwrot nakładów na majątek osobisty).
 • Sprawy związane z alimentacją (ustalanie obowiązku alimentacyjnego, podwyższanie i obniżanie wysokości alimentów).
 • Sprawy związane z władzą rodzicielską (m.in. o przyznanie, odebranie, zawieszenie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka)
 • Sprawy rodzinne związane z pochodzeniem dziecka (m.in. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa).
 • Sprawy rodzinne związane z adopcją, opieką i kuratelą (m.in. o adopcję, o przysposobienie, o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe, o ustanowienie opiekuna bądź kuratora).

Pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci (umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, testament, zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie),
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu/ustawy,
 • sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności.

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

 • sprawy z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomściami, w tym: wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, sprawy o podział nieruchomości),
 • sprawy z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego,
 • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie praw i obowiązków pracodawców i pracowników,
 • dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy,
 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń oraz kontraktów menadżerskich,
 • doradztwo w sprawie współpracy ze związkami zawodowymi,
 • pomoc prawna w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
 • wsparcie prawne w sprawach związanych z łączeniem się zakładów pracy oraz przejmowaniem pracowników,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • dochodzenie roszczeń o wypłatę świadczeń należnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz odwołań od orzeczeń komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentowanie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oferta dla Przedsiębiorców:


 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym, w tym sporządzanie wniosków o rejestrację podmiotów i o zmianę wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • negocjowanie, przygotowywanie i weryfikowanie kontraktów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzenie projektów uchwał, regulaminów oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed organami administracji publicznej,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie spraw windykacyjnych,
 • doraźne doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalności gospodarczą,
 • stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.